OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností TS Dominique s.r.o.. sídlem Klatovská třída 528/6, Plzeň, IČ 084 79 895, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni dne 3.9.2019, v odd. C vl.38234, dále jen Tanečním studiem Dominique a účastníky tanečních/cvičebních kurzů, lekcí, workshopů a dalších akcí pořádaných Tanečním studiem Dominique

PŘIHLÁŠENÍ DO KURZŮ/ NA LEKCE

Přihlášení do kurzů nebo na jednotlivé lekce je možné přes online rezervační systém, který je dostupný na internetových stránkách Tanečního studia Dominique (www.tanecnistudioplzen.cz) nebo osobně na recepci Tanečního studia Dominique. Rezervace mohou provádět pouze registrovaní uživatelé, přičemž souhlasí s těmito podmínkami Tanečního studia Dominique a dále se zpracováním osobních údajů viz GDPR. Kurz nebo lekce je nutné uhradit do sedmi dnů od počátku rezervace. Pokud není částka za kurz/lekci připsána na bankovní účet Tanečního studia Dominique v požadovaném termínu, je rezervace zrušena a volné místo nabídnuto dalším zájemcům.

Výuková lekce trvá 55 minut.

DOCHÁZKA A NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ

Příchod na kurz či lekci je účastník povinen nahlásit na recepci.

V případě, že se účastník kurzu z jakéhokoliv důvodu nemůžete zúčastnit lekce, má možnost si ji v průběhu trvání pravidelného kurzu nahradit v jiném probíhajícím pravidelném kurzu. Lze využít náhrady až tří lekcí z navštěvovaného kurzu, který je uhrazený v plné výši a zároveň je delší než 15 lekcí (u kurzů kratších je počet náhrad poměrný). Nárok na náhradu vzniká pouze po předchozím omluvení nepřítomnosti, nejpozději do 20:00 předchozího dne u ranních lekcí a do 12:00 téhož dne u odpoledních lekcí. Náhradní lekce nelze uplatnit v otevřených lekcích, workshopech, speciálech, soustředěních apod. Po skončení kurzu však není nahrazení lekcí bohužel již možné. Za zameškané lekce nelze vrátit peníze nebo je odečítat z jiného kurzovného. Nahradit lze zameškané lekce v jakémkoli kurzu, který není plně obsazen.

Pro případ, že jednotlivé taneční lekce kurzu neproběhnou z důvodu vyvolaného vyšší mocí, zejména na základě rozhodnutí či jiných opatření příslušných veřejných orgánů učiněných k zabránění šíření koronaviru apod., bude účastníkovi kurzu jako kompenzace za každou takto zrušenou lekci poskytnuta on-line taneční lekce. Pokud účastník kurzu nemůže z jakéhokoliv důvodu on-line lekci absolvovat, má nárok si tuto lekci nahradit v jiném pravidelném kurzu, a to opět buď jako on-line lekci, nebo po fyzickém obnovení tanečních kurzů v jiném probíhajícím pravidelném kurzu či semináři, který není plně obsazen. Účastník kurzu v tomto případě obdrží voucher na náhradní lekci, který jej opravňuje k fyzické účasti na kurzu či semináři coby náhradě za nerealizovanou lekci.

Nahrazování není možné v tanečních skupinách. Jedná se o uzavřenou skupinu, jejíž členové prošli konkurzem a byli do skupiny vybráni vedoucím skupiny (lektorem).

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Taneční/cvičební lekce a kurzy lze uhradit hotovostní platbou, převodem na účet nebo prostřednictvím kreditního systému.

PROVOZNÍ ŘÁD

Přihlášením na kurz, lekci, workshop či jinou akci se účastník zavazuje, že bude dodržovat vnitřní směrnice související s ochranou zdraví a požární ochranou a že se bude řídit pokyny pracovníků provozovatele. Dále se zavazuje dodržovat provozní řády jednotlivých sálů, ve kterých akce (lekce, kurz, workshop apod.) probíhá (např. respektovat zákaz kouření, používat sálovou obuv určenou pro tanec a cvičení, která nezanechává stopy na podlaze atd.). Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.

ZDRAVOTNÍ STAV

Na veškeré aktivity v tanečním studiu je možné chodit pouze pokud je účastník zdráv (bez příznaků nachlazení, teploty, rýmy, kašle apod.). V případě těhotenství je nutno informovat lektora, aby dle možností individuálně upravil lekci.

ŠATNY, ODLOŽENÉ VĚCI

Za odložené věci Taneční studio Dominique ručí pouze v případě, pokud jsou odloženy na vyhrazené místo určené k tomu provozovatelem. Taneční studio Dominique určuje jako výlučné místo k odkládání oděvů a dalších předmětů uzamykatelné šatní skříňky. Podmínkou pro vznik ručení za takto odložené věci je, že řádně přihlášený účastník kurzu či semináře šatní skříňku řádně uzamkne a klíč po dobu konání taneční lekce ponechá u sebe; ručení trvá pouze po dobu konání lekce. Cennosti jako peníze, platební karty, telefony či šperky doporučujeme brát s sebou do sálu.

DĚTSKÉ LEKCE 

Taneční studio Dominique neodpovídá za chování dětí ve společných prostorách studia. Rodiče mají možnost doprovázet své dítě do šatny a počkat s ním na začátek lekce. Po skončení si rodič své dítě opět vyzvedne před tanečním sálem.

Lektor dohlíží na to, aby děti respektovaly jeho pokyny a aby taneční/cvičební prvky prováděly správně. V případě, že dítě takové pokyny nerespektuje, příp. tím přímo ohrožuje zdraví své nebo jiného účastníka, má lektor právo dítě z lekce vykázat. Lektor pak neodpovídá za případná zranění způsobená cíleným a záměrným nedodržováním pokynů lektora nebo pravidel slušného chování a provozního řádu.

TANEČNÍ STUDIO DOMINIQUE SI VYHRAZUJE PRÁVA NA:

Zrušení kurzu v případě nedostatečného počtu účastníků.

Změnu lektora v případě nemoci či jiných závažných důvodů (suplování).

Zveřejňovat fotografie a videa z lekcí a doplňkových akcí na propagačních materiálech, webu a sociálních sítích.

Vykázání účastníka z lekce v případě nevhodného chování, podnapilého stavu či vlivu jiných omamných látek, nedodržování technických a bezpečnostních pokynů.

VSTUP DO SÁLU - PODMÍNKY:

Vstupujte do sálu pouze po přezutí do obuvi s čistou podrážkou, která nedělá černé čáry.

Na sál je zakázán vstup s jídlem a pití je potřeba mít v uzavíratelných láhvích. V případě dětských lekcích je nutná láhev s pítkem nebo brčkem.